Loading ...

รายการเลนส์มือหมุน Fuji

รายละเอียด

Konica 50mm f1.4 (Konica AR)

สภาพ : A   
  ¤5,800 บาท
รายละเอียด

Vivitar Series 1 70-210mm f2.8-4 #1 (MD)

สภาพ : AB   
  ¤9,500 บาท
รายละเอียด

Pentax-M 50mm f2 (PK)

สภาพ : AB   
  ¤3,650 บาท
รายละเอียด

Vivitar Series 1 70-210mm f2.8-4 #2 (MD)

สภาพ : AB   
  ¤9,500 บาท
รายละเอียด

Konica Hexanon AR 200mm F3.8 (Konica AR)

สภาพ : AB   
  ¤5,700 บาท
รายละเอียด

Meyer-Optik Primotar 135mm 3.5 (M42)

สภาพ : AB   
  ¤6,100 บาท
รายละเอียด

Quantary 80-205mm f4.5 (FD)

สภาพ : AB   
  ¤99,999 บาท
รายละเอียด

Vivitar Series 1 70-210mm f3.5 (FD)

สภาพ : B   
  ¤6,000 บาท
รายละเอียด

Astox DX MC 80-205mm f4.5 (FD)

สภาพ : AB   
  ¤3,550 บาท
รายละเอียด

Vivitar Series 1 70-210mm f3.5 (FD)

สภาพ : AB   
  ¤6,600 บาท
รายละเอียด

Vivitar 75-205mm f3.5 Close Focus (Ai)

สภาพ : AB   
  ¤3,800 บาท
รายละเอียด

Meyer-Optik Primotar 135mm f3.5 (M42)

สภาพ : AB   
  ¤6,100 บาท
รายละเอียด

Soligor 300mm f5.5 (M42)

สภาพ : AB   
  ¤4,950 บาท
รายละเอียด

Vivitar 24-48mm f3.8 (FD)

สภาพ : B   
  ¤9,400 บาท
รายละเอียด

Nikon 50mm f1.2 (Ai-s)

สภาพ : A   
  ¤19,000 บาท
รายละเอียด

Vivitar Macro 90mm f2.8 (OM)

สภาพ : B   
  ¤8,200 บาท
รายละเอียด

Nikon 50mm f1.2 (Ai-s)

สภาพ : A   
  ¤19,000 บาท
รายละเอียด

Carl Zeiss Tessar 50mm f2.8 ม้าลาย (M42)

สภาพ : AB   
  ¤4,200 บาท
รายละเอียด

Olympus 50mm f1.8 MIJ version (OM)

สภาพ : A   
  ¤4,700 บาท
รายละเอียด

Minolta 50mm f1.7 (MD)

สภาพ : A   
  ¤4,450 บาท
รายละเอียด

Carl Zeiss Pancolar 50mm f1.8 (M42)

สภาพ : A   
  ¤6,350 บาท
รายละเอียด

Nikon 50mm f1.4 (Non-ai)

สภาพ : B   
  ¤5,800 บาท
รายละเอียด

Pentacon 50mm f1.8 (Classic) (M42)

สภาพ : A   
  ¤4,500 บาท
รายละเอียด

Olympus 50mm f1.8 MIJ (OM)

สภาพ : A   
  ¤4,700 บาท
1