Loading ...

รายการเลนส์มือหมุน Grade A - สภาพสะสม

รายละเอียด

Konica 50mm f1.4 (Konica AR)

สภาพ : A   
  ¤5,800 บาท
รายละเอียด

Nikon 50mm f1.2 (Ai-s)

สภาพ : A   
  ¤19,000 บาท
รายละเอียด

Nikon 50mm f1.2 (Ai-s)

สภาพ : A   
  ¤19,000 บาท
รายละเอียด

Olympus 50mm f1.8 MIJ version (OM)

สภาพ : A   
  ¤4,700 บาท
รายละเอียด

Minolta 50mm f1.7 (MD)

สภาพ : A   
  ¤4,450 บาท
รายละเอียด

Carl Zeiss Pancolar 50mm f1.8 (M42)

สภาพ : A   
  ¤6,350 บาท
รายละเอียด

Pentacon 50mm f1.8 (Classic) (M42)

สภาพ : A   
  ¤4,500 บาท
รายละเอียด

Olympus 50mm f1.8 MIJ (OM)

สภาพ : A   
  ¤4,700 บาท
รายละเอียด

Nikon 50mm f1.2 (Ai-s)

สภาพ : A   
  Sold out บาท
รายละเอียด

Pentacon 50mm f1.8 (M42)

สภาพ : A   
  ¤4,500 บาท
รายละเอียด

Pentacon 50mm f1.8 (Classic) (M42)

สภาพ : A   
  ¤4,500 บาท
รายละเอียด

Minolta 50mm f1.7 (พร้อมกล่อง) (MD)

สภาพ : A   
  ¤5,200 บาท
รายละเอียด

Yashica ML 50mm f1.9 (C/Y)

สภาพ : A   
  ¤5,200 บาท
รายละเอียด

Minolta 135mm f3.5 (MD)

สภาพ : A   
  ¤5,850 บาท
รายละเอียด

Vivitar 70-210mm f4.5-5.6 Macro (FD)

สภาพ : A   
  ¤3,900 บาท
รายละเอียด

Domiplan 50mm f2.8 (M42)

สภาพ : A   
  ¤4,350 บาท
รายละเอียด

Nikon 24mm f2.8 (Non-ai)

สภาพ : A   
¤11,400-   ¤10,400 บาท
รายละเอียด

Yashinon-DX 50mm f1.7 (C/Y)

สภาพ : A   
  ¤4,450 บาท
รายละเอียด

Nikon 35mm f1.4 (Ai-s)

สภาพ : A   
¤19,500-   ¤17,800 บาท
รายละเอียด

Domiplan 50mm f2.8 (M42)

สภาพ : A   
  ¤4,350 บาท
รายละเอียด

Nikon 20mm f2.8 (Ai-s)

สภาพ : A   
¤16,200-   ¤15,200 บาท
รายละเอียด

Minolta 55mm f3.8 + ท่อต่อ และ แหวนกลับ (MD)

สภาพ : A   
  ¤8,800 บาท
รายละเอียด

Minolta 35mm f2.8 (MD)

สภาพ : A   
  ¤6,200 บาท
รายละเอียด

Minolta Rokkor-x 50mm f1.4 (MD)

สภาพ : A   
  ¤5,650 บาท
1